-- annonse --
Trenerutvikling
NYE TILBUD: Daglig leder Teddy Moen lover nye tilbud når det gjelder både utdannign og etterutdanning av fotballtrenere i regi av Norsk Fotballtrenerforening i framtida. Foto: IVAR THORESEN
Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist Fotballtreneren

907 40 551

– I en tid hvor en rekke sider av fotballopplæringen er i utvikling og hvor flere får anledning til å arbeide som profesjonelle fotballtrenere, skjerpes kravene til både trenerutdannelse og etterutdanning, påpeker daglig leder Teddy Moen i NFT.
  Moen mener at det trengs flere, bedre og ulike kurs- og utdanningstilbud tilbud til norske fotballtrenere som ønsker å bli bedre i rollen sin.
  – Vår rolle handler blant annet om at NFT skal sikre at fotballtrenere tilbys best mulig trenerutdannelse og etterutdanning. 
  Han understreker videre at Norges Fotballforbund (NFF) tilbyr et bredt og godt tilbud av utdannelse til de fleste målgrupper av trenere i norsk fotball.
  – Vi ønsker å støtte NFF i deres UEFA-baserte trenerutdanningsmodell og bruke våre nettverk og kanaler til å markedsføre disse tilbudene. I disse dager er det stort fokus på utdanning av spesielt grasrottrenere og trenerveiledere, og vi ønsker å rose NFF for å gi dette god oppmerksomhet og fokus, sier Teddy Moen. 

Etterutdanningen må bli bedre

Likevel mener Teddy Moen at det er et klart forbedringspotensial når det gjelder etterutdanning av trenere i norsk fotball.
  – Utdanning av nye trenere er viktig. Men etterutdanning av allerede aktive trenere, samt trenere som av ulike grunner har tatt en pause i sitt engasjement, er like viktig.
  Han mener at NFF verken har vist nok interesse eller satt tilstrekkelig ressurser inn på å få på plass et godt nok system for etterutdanning av fotballtrenere som allerede har en trenerlisens.
  – I forhold til UEFA PRO- og A-lisens, samt de to øverste lisensene på keepertrenersiden, har NFF og Trenerforeningen sammen lykkes godt med å utvikle en god arena for etterutdanning gjennom det årlige Cupfinaleseminaret. Men for den store gruppen av UEFA B-lisens og gamle C-trenere, har oppfølgingen vært for dårlig.
  Moen mener at dette har gjort at en stor gruppe erfarne fotballtrenere er blitt mindre utnyttet til glede for norsk fotball.
  – Husk at disse trenerne er selve «grunnfjellet» av fotballpedagoger, og de som hver dag på treningsfeltet inspirerer og utvikler våre fotballspillere. Vi er nødt til å sikre oss at vi får disse inn til oppdatering og ikke minst får brukt deres kompetanse i større grad enn nå.

Flere og nye tilbud

NFT har gjennom mange år jobbet for å få en formell rolle i samarbeid med NFF på det som går på etterutdanning.
  – Dette er en kamp vi viderefører, og dialogen med NFF er konstruktiv. Utfordringen er å få presset på nok til at Forbundsstyret forstår at det må settes av mer penger til både utdanning og etterutdanning av fotballtrenere. Budsjettet i dag er for lite, og man klarer ikke å ta hånd om det store etterslepet som er oppstått på etterutdanningssiden, sier Teddy Moen og fortsetter:
  – Derfor vil NFT fremover utvikle flere impulstiltak, workshops, seminarer og kurs for medlemmer og andre fotballtrenere for å dekke opp for noen av de hullene og behovene som vi ser der ute.
  Som daglig leder legger Teddy Moen heller ikke skjul på at det er viktig at NFT tar en posisjon i dette markedet.
  – Utdanning og etterutdanning er en viktig del av vår virksomhet, og som en interesseorganisasjon for fotballtrenere i Norge, er det naturlig at vi ser nye veier på hvordan dette også kan sikre merinntekter til vår virksomhet.

Fagutvalg nedsatt

Han forteller at NFT har satt ned et eget fagutvalg som i disse dager ser nærmere på nye tilbud som skal tilbys fotballtrenere.
  – NFT ønsker ikke å gå i konkurranse med allerede eksisterende tilbud av god kvalitet, men vi ønsker å supplere markedet med mer praktiske og tilpassede tilbud til fotballtrenere som allerede er i jobb, som allerede har de fleste trenerlisensen, og til ambisiøse trenere på vei oppover i karrieren.
  Sammen med Teddy Moen selv, sitter Knut Tørum og Mathias Haugaasen fra NFT-styret i utvalget sammen med medlem Jonathan Hill, som er utviklingsansvarlig i TUIL.
  – Vi har også knyttet til oss John Allpress fra England som en inspirator og konsulent i dette arbeidet.

Synlig aktivitet allerede neste år

– Allpress har arbeidet en rekke år på utviklingssiden i Det engelske Fotballforbundet (The FA) og har hatt ansvaret for design av en rekke av deres trenerkurs. Nå håper vi å dra nytte av hans fantastiske erfaring, nettverk og kompetanse på fagfeltet. Utvalget møttes til workshop 26.-27. september og målet er at planer for arbeidet vil bli lagt frem for NFT-styret i november.
  – Vi ønsker allerede neste år å presentere nye og spennende fagtilbud for medlemmer og andre fotballtrenere. Men fordi vi ønsker å bygge dette opp gradvis, vil det i første omgang være snakk om to-tre nye tilbud.
  Moen presiserer at man gjennom Cupfinaleseminaret årlig dekker en god del av behovene som er blant trenere i Norge, og at NFT på ingen måte ønsker å miste fokus på denne møteplassen.
  – Cupfinaleseminaret er en institusjon og et unikt tilbud det ikke finnes maken til i hele Europa. Seminaret er sammen med medlemsbladet Fotballtreneren selve «livsnerven» i foreningens virksomhet, understreker daglig leder Teddy Moen.

FAKTA
Norsk Fotballtrenerforening skal arbeide for å:

  1. Sikre den enkelte treners rettsstilling i sitt arbeid.
  2. Sikre at norske fotballtrenere tilbys best mulig trenerutdannelse og etterutdanning.
  3. Sikre treneryrket og trenerrollens faglige posisjon og integritet i klubb, organisasjon og samfunn.
  4. Sikre utviklingen av norsk fotball gjennom bygging av fagmiljøer og deltakelse i relevante fora for utvikling og beslutninger.

Kommentarer (0)

There are no comments posted here yet
-- annonse --