-- annonse --
Nyheter
GJENVALGT: Fotballpresident Terje Svendsen presenterte forbundsstyrets satsing på trenerutvikling før han ble gjenvalgt som for to nye år under helgens fotballting i Oslo. Foto: Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Ivar Thoresen
Redaktør/Journalist Fotballtreneren

907 40 551

Trenerrollen er løftet fram som et av NFFs store satsingsområder for å følge opp handlingsplanes viktigste fokusområder kvalitetsklubb, spillerutvikling og jenter.
  Av totalt 24 millioner kroner frigjort og øremerket til ny aktivitet skal 7,7 millioner kroner brukes for å tilpasse og implementere funksjon som fagansvarlig for trenerutvikling i alle 18 fotballkretsene. 1,5 millioner er avsatt til å utvide og styrke NFFs kapasitet til å gjennomføre grasrottrenerkurs og 1,2 millioner kroner skal brukes til NFFs satsing på trenerveiledere i klubbene. I tillegg kommer tiltak for å få flere kvinnelige trenere.

Trenerløft

I tingheftet skrev forbundsstyret følgende om bakgrunnen for sitt forslag til trenerløft:
  «God spillerutvikling krever kompetente trenere. I forbundsstyrets forslag til budsjett er det foreslått en rekke initiativ som skal heve kompetansen på trenerne i breddefotballen og legge bedre til rette for oppfølging av trenere i klubb. Budsjettet som foreligger legger opp til et kraftig kompetanseløft og samtidig en styrking av samarbeidet mellom krets og klubb om trenerutvikling.
  Trenerrollen er løftet fram som et av NFFs store satsingsområder. I NFF kvalitetsklubb er trenerveilederrollen sentral for god aktivitet. Erfaringene med våre sertifiserte kvalitetsklubber bekrefter at det er store forskjeller mellom klubbene. Kretsene skal ta på seg ansvaret med å etablere gode nettverk med sine klubber og legge til rette for gode faglige dialoger. Et nært og tett samarbeide mellom toppklubb og krets er etablert i noen få kretser. Målet er å få på plass samarbeidsavtaler i alle kretsene.
  Norges Fotballforbund har en sterk struktur for gjennomføring av kurs. Likevel er det en stor andel frivillige som er trenere i breddefotballen uten å ha et minimum av fotballspesifikk kompetanse. Det er behov for å utvide kretsenes kapasitet til å gjennomføre kurs. Budsjettet som nå foreligger gir muligheter for en kraftig økning av antall frivillige som gjennomgår grasrottrenerutdanningen. Målsettingen er rimeligere kurs for klubbene og gjennomføring av kurs i egen klubb. Administrasjonen/forbundsstyret forventer en betydelig økning i antall kvalifiserte trenere til våre lag med denne satsingen.
  Et kompetanseløft for denne store og viktige gruppen av frivillige, krever en styrking av fotballkretsens kapasitet. Ansvaret for trenerutvikling har ikke vært like tydelig definert, og konsekvensen er variabelt trykk på fagområdet. Et trenerløft som nå foreslås vil frigjøre kapasitet i krets til å gå inn i enda tettere samarbeid med toppklubber og andre aktuelle fagmiljøer for å samarbeide om et felles løft for våre breddeklubber. En styrking av fotballkretsene betyr:

  • Tydeligere definert fagansvar for trenerutvikling i kretsadministrasjonen
  • Trenerutdanning og trenerutvikling får en større plass i kretsens utviklingsarbeid
  • Utarbeide samarbeidsmodeller med toppklubber
  • Kretsens veilederkorps styrkes
  • NFF tilbyr klubbnære grasrottrenermoduler

  Landslagsskolen har fått en viktig og sentral plass i kretsen. Innføringen av en stilling som fagansvar trenerutvikling, vil bety at den ansvarlige for landslagsskolen får kapasitet nok til å følge de forventningene til rollen som kreves fra NFF sentralt. Det vil legge til rette for at landslagsskolen kan utvikles ytterligere og at arbeidet, spesielt på jentesiden, kan styrkes.»
  I tillegg:
  «NFF ønsker flere kvinnelige trenere på toppnivå og har målsetting om å sette i gang et talentutviklingsprogram.»

Fotballspesifikk kompetanse

– Trenerrollen både på jente- og guttesida skal styrkes og vi foreslår en rekke tiltak for å heve kompetansen på trenerne i breddefotballen, sa fotballpresident Terje Svendsen da han presenterte forbundsstyrets forslag til aktivitetsbudsjett for 2018 i tingsalen på Ullevaal stadion søndag formiddag.
  – Vi ønsker å tilføre fotballspesifikk kompetanse gjennom økte ressurser til kretsene for å gjennomføre tiltak. Blant annet ønsker vi å tilby gratis grasrottrenerkurs, sa Svendsen.
  – Vi vil styrke samarbeidet mellom klubb og krets når det gjelder trenerutvikling, det krever en styrking av fotballkretsenes kapasitet, påpekte presidenten videre.

Mest for pengene

Underveis foreslo Robert Eriksson på vegne av Levanger FK en annen innretning på millionene – med halvparten av midlene til toppklubbene i dame- og herrefotballen og resten direkte til kvalitetsklubbene.
  – Vi må løfte mer av kompetansen ut dit unger og ungdommer holder til – på feltet i klubbene, var Erikssons budskap, og pekte på viktigheten av pedagogisk trenerkompetanse i tillegg til det fotballfaglige.
  – Vi er veldig enig med Levanger i ønsket om å styrke trenerkompetansen, men er ikke enig i innretningen og fordelingen av midlene som Levanger foreslår, sa visepresident Mette Christiansen på vegne av forbundsstyret om Levangers forslag.
  – Vi budsjetterer med at kretsene skal ha anledning til å ansette trenerutviklere, legger til rette for flere kurs og utdanne trenerveiledere i klubbene. Våre kurs er pedagogisk veldig gode. Både pedagogikken og vårt verdisyn er med som viktige elementer i tillegg til det fotballfaglige i Grasrottreneren, understreket Christiansen.
  – Forbundsstyret skal ha mye ros for at de denne gangen følger opp målene med å bevilge penger til det som er bestemt. Det er frigjort mye penger for å følge opp vedtatte tiltak. Forslaget fra Levanger er en uting. Å spre små ressurser ut over mange klubber gir lite igjen – og bidrar verken til plan eller kompetanse, sa Teje Killi fra NFF Telemark videre i debatten.
  Fotballpresident Terje Svendsen oppsummerte debatten med å si:
  – Jeg oppfatter Levangers forslag som at det først og fremst går på hvordan pengene skal fordeles – via krets eller direkte til klubb. Jeg vil presisere at dette ikke er snakk om sentrale tiltak. Pengene skal gå til aktivitet, ikke oppbygging av sentrale enheter. Etter min oppfatning inkluderer budsjettet tiltak inn mot toppklubbene som langt på vei imøtekommer Levangers intensjoner. Selv om midlene administreres av NFF skal de ut i aktivitet, understreket presidenten.
  Levangers forslag falt med 24 mot 135 stemmer.

Les mer om fotballtinget på fotball.no

-- annonse --